Het credo en de vijf pijlers van het ideaal

Rotary is een serviceorganisatie. Rotarians hebben een ideaal. Het ideaal is, dat wij, de leden, onze medemens op verschillende manieren proberen te steunen. Daarbij maken wij geen onderscheid op basis van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijd netwerk van maatschappelijk betrokken vrijwilligers.

Het credo: Service Above Self
Dienstverlening waarbij het eigenbelang op de achtergrond staat. Rotary realiseert dit met de middelen die haar ter beschikking staan. Rotary onderscheidt vijf pijlers, ook bekend als “Five Avenues of Service”, die bijdragen aan het verwezenlijken van het ideaal. Voor deze vijf pijlers zijn in de club commissies ingesteld waarin de leden bij toerbeurt zitting hebben. De pijlers hebben betrekking op activiteiten die onderling raakvlakken hebben. Dit bevordert de samenhang van de activiteiten die Rotary ontplooit.

De pijlers:

Club Service
Deze pijler omvat alle activiteiten die het goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Daaronder vallen een goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Onmisbaar daarbij is een regelmatig clubbezoek. Het elkaar regelmatig ontmoeten en samen dingen doen, bevordert de “fellowship”, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service
Uitgangspunt is hier de vraag: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of bij andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de beroepsachtergrond (classificatie) in de club herkenbaar kan worden.

Community Service
Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, bij voorkeur in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor. Het kan zijn dat als een project eenmaal is gestart de verdere uitvoering, indien mogelijk, wordt overgedragen aan buiten de club opererende organisatie.

International Service
De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (bijv. ‘Polio de wereld uit’) en andere internationale projecten. Daarnaast zijn er grensoverschrijdende programma’s voor jeugduitwisseling. Ook zijn er programa’s die internationale contacten tussen Rotarians en Clubs stimuleren.

New Generations Service
Jeugd krijgt van oudsher veel aandacht bij Rotary. Tal van programma’s gericht op de gezondheid en de ontwikkeling van jonge mensen werpen continu hun vruchten af en zijn anno nu harder nodig dan ooit.

 

Bijeenkomst / lokatie
maandag 18:15u
Hotel Parkzicht
Alberdingk Thijmlaan 18
5615 EB Eindhoven
040 214 66 40